Soudní tlumočník (aktuální pro 2024)

Soudní tlumočník a překladatel je osoba, která je zapsaná na seznamu soudních tlumočníků Ministerstva spravedlnosti. Soudní tlumočník je jmenován krajským soudem a pro vykonávání své profese musí obdržet tlumočnickou pečeť, neboli kulaté razítko. Víte, v jakých situacích soudního tlumočníka či překladatele můžete potřebovat a proč je tento typ překladu důležitý?

V tomto článku najdete:

 • Čím se vyznačuje je tlumočník
 • Kdo je soudní tlumočník
 • Kdo se může stát soudním tlumočníkem
 • Seznam soudních tlumočníků
 • Komora soudních tlumočníků
 • Kdy potřebujete soudního tlumočníka nebo překladatele
 • Proč je soudní překlad důležitý

Čím je vyznačuje tlumočník?

Tlumočníkem je člověk, který je profesionálně způsobilý k tomu, aby ústně převáděl řeč z výchozího jazyka do jazyka cílového. Převod jazyka může provádět konsekutivně nebo simultánně. Pro tuto profesi nestačí perfektně ovládat samotný jazyk, ale je nutné také umět rychle analyzovat projev mluvčího a být pohotový.

Kdo je soudní tlumočník?

Soudním tlumočníkem se míní fyzická osoba zapsaná do seznamu soudních tlumočníků. Soudní tlumočník a soudní překladatel byly ještě donedávna spojeny v jednu profesi. Až 1. 1. 2021 nabyl účinnosti Zákon č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, který mimo jiné konečně rozlišuje překlad a tlumočení jako dvě různé činnosti. Neplatí již tedy, že osoba tlumočníka provádí jak tlumočení, tak i překlady – teď si může vybrat, zda bude vykonávat obě činnosti, nebo pouze jednu z nich.

Činnost soudních tlumočníků upravuje Vyhláška (37/1967 Sb.) o znalcích a tlumočnících, podle které se vyhotovují soudní překlady a soudní tlumočení. Zároveň také definuje orientační finanční odměnu pro soudního tlumočníka.

Soudní tlumočníci jednou ročně předkládají krajskému soudu tlumočnický deník ke kontrole spolu s výkazem, kde uvádí počet tlumočnických úkonů. V deníku jsou jednotlivá tlumočení zapsaná pod jednacím číslem, aby bylo možné jej vždy dohledat.

Kdo se může stát soudním tlumočníkem?

Soudy požadují pro práci tlumočníka vysokoškolské vzdělání v příslušném jazyce na kterékoli filozofické fakultě v oboru překladatelství a tlumočnictví, případně třetí stupeň státní jazykové zkoušky v jazykové škole. Jedná se o státní jazykovou zkoušku tlumočnickou či překladatelskou. Obě jsou uznávány.

Soudní tlumočník musí být následně jmenován krajským soudem, přičemž soud zpravidla zkoumá uchazečovy právní terminologie. Jakmile krajní soud jmenuje kandidáta soudním tlumočníkem, dotyčný je povinen složit tlumočnický slib, který jej zavazuje dodržovat etický kodex soudního tlumočníka.

Následně si tlumočník nechá vyhotovit tlumočnickou pečeť, známou také pod název kulaté razítko. Tato pečeť obsahuje oficiální znak České republiky, jméno tlumočníka a informaci, v jakém jazyce tlumočí.

Seznam soudních tlumočníků

Tento seznam tlumočníků je vedený Ministerstvem spravedlnosti a uděluje osobám na něm uvedeným oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost podle zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění zákona č. 166/2020 Sb. před orgány veřejné moci nebo v souvislosti s právním jednáním formou notářského zápisu.

Seznam všech soudních tlumočníků je pravidelně zasílán všem soudům i Policii České republiky, kde je následně veřejně přístupný. Seznam znalců a tlumočníků naleznete také na internetových stránkách justice.

Komora soudních tlumočníků ČR

Komora soudních tlumočníků a soudních překladatelů České republiky (KST ČR) je profesní organizací, jež sdružuje soudní tlumočníky a soudní překladatele zapsané v seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR. Organizace vznikla v roce 1996 a jejím cílem je hájit profesní, pracovně právní i sociální zájmy každého člena.

To znamená, že pokud je soudní tlumočník členem KST, získává pojištění profesní odpovědnosti za škodu z činnosti soudního tlumočníka. Tím se však nemíní vědomé zneužití tlumočnické profese, které se řídí zákonem o trestném činu křivého tlumočení.

Komora soudních tlumočníků dále organizuje terminologické semináře, různé workshopy, kulturní a společenské akce. A to nejen pro své členy, ale pro všechny ostatní tlumočníky, překladatele, právníky, justiční pracovníky, studenty jazyků apod.

Kdy potřebujete soudního tlumočníka či překladatele?

Soudního tlumočníka či překladatele potřebuje vždy, když dochází k jednání cizích osob s českými úřady, nebo naopak jednáte-li jako český občan se zahraničními institucemi, například při žádosti o práci v zahraničí. Mezi typické situace, kdy je vyžadován soudní tlumočník či překladatel, patří následující:

 • Svatba v cizině
 • Sňatek s cizincem
 • Studium v zahraničí
 • Práce v cizině
 • Pobírání důchodu v zahraničí
 • Legalizace pobytu v zahraničí
 • Vyřizování úředních záležitostí v cizině
 • Jednání s cizineckou policií

Proč je soudní překlad důležitý?

Soudní překlad dokumentu slouží především k tomu, aby zajistil vaši právní ochranu. Necháte-li si dokument přeložit od soudního překladatele, bude opatřený doložkou a kulatou pečetí překladatele. Překlad bude následně neodlučitelně svázán s originálním dokumentem. Než si necháte vystavit soudní překlad, je dobré pořídit si notářsky ověřenou kopii, čímž vám zůstane originál dokumentu.