Všeobecné obchodní podmínky

společnosti PRESTO – překladatelské centrum, s.r.o.
se sídlem Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1
IČ: 26473194, DIČ: CZ 26473194

a společnosti Milan Havlín – PRESTO
se sídlem Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1
IČ: 12599522, DIČ: CZ 12599522

čl. I Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dale jen “VOP”) tvoří ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu, tlumočení nebo jiné související jazykové služby (dále jen smlouvy) mezi objednatelem a zhotovitelem, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.
 1. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem je uzavřena a smluvní vztah vzniká podpisem smlouvy, zasláním písemné objednávky ze strany objednatele a jejím písemným potvrzením ze strany zhotovitele nebo zasláním písemné nabídky zhotovitelem a jejím písemným potvrzením objednatelem.
 2. Písemnou formou ve smyslu odst. 2 tohoto článku se rozumí kromě písemné objednávky i objednávka ze strany objednatele prostřednictvím komunikace na dálku – zaslání faxu nebo elektronické pošty (e-mailu) a forma vyplnění elektronických objednávkových formulářů objednatelem a následné potvrzení zhotovitelem. Informace o zhotoviteli a jeho identifikace při objednávce prostřednictvím komunikace na dálku jsou uvedeny v záhlaví těchto VOP.
 3. Není-li ve smlouvě, poptávce, nabídce nebo v jiných dokumentech výslovně uvedeno, že se týkají společnosti Milan Havlín – PRESTO, vztahují se vždy na společnost PRESTO – překladatelské centrum, s.r.o.
 4. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne, pokud obě strany vyjádří v písemné formě souhlas se všemi jejími podstatnými náležitostmi, tj. zejména obsahem a rozsahem služby, která je jejím předmětem, způsobem provedení služby, dodací lhůtou a cenou služby, případně způsobem výpočtu ceny služby, ukončením smlouvy a záručními podmínkami.
 5. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.

Čl. II Definice a výklad pojmů

 • Překlad - písemný převod textu ze zdrojového jazyka do jazyka cílového;
 • Zdrojový jazyk - jazyk, ve kterém je napsán zdrojový (originální) text;
 • Zdrojový text - text, který se má přeložit (originální text)
 • Zdrojové slovo – jedno slovo z překládaného (originálního) textu
 • Cílový jazyk - jazyk, ve kterém je napsán cílový text (požadovaný text).
 • Cílový text - text, který je přeložen (požadovaný text)
 • Normostrana – text o rozsahu 1 800 znaků (včetně mezer)
 • Soudně ověřený překlad (nebo také ověřený, úřední, soudní nebo se soudní doložkou) - překlad, vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, překladatelem (v jazyce zákona „tlumočníkem“) jmenovaným příslušným krajským soudem. Ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo ověřenou kopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně papírovou, nikoli elektronickou podobu. Objednavatel je v takovém případě povinen předložit zhotoviteli originál nebo ověřenou kopii zdrojového textu. 
 • Apostila - doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu. Jedná se o tzv. vyšší ověření listiny - legalizaci (ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů) za účelem jejího použití v cizině. Jedná-li se o ověření (apostilizaci) soudně ověřeného překladu, ověřuje se registrace soudního překladatele.
 • Superlegalizace - vyšší ověření ověřeného (legalizovaného) dokumentu ve státě, kde má být dokument použit. Není nutná pro smluvní státy Haagské úmluvy ani státy, se kterými má ČR bilaterální smlouvu. V takovém případě je apostila konečným ověřením.
 • Korektura - oprava nebo úprava zdrojového nebo cílového textu po jeho faktické, gramatické, stylistické, typografické stránce
  • Jazyková korektura - kontrola celkové kvality překladu, gramatické správnosti a úplnosti. Odstraňuje případné drobné chyby nebo překlepy. Jazyková korektura se používá především u materiálů, které jsou určeny k veřejné prezentaci. Například texty na webové stránky, letáky, prospekty, katalogy, PR články, tiskové zprávy apod.
  • Odborná korektura - kontrola použití speciálních výrazů pro daný obor a jednotnost použitých výrazů za použití dodaného nebo vytvořeného terminologického slovníku, referenčních textů nebo jiným způsobem.
  • Stylistická korektura - úprava stylistiky (např. pořadí slov ve větách nebo celých vět, srozumitelnost a čtivost pro daný účel použití, pro cílovou zemi a cílového čtenáře).
  • Předtisková korektura - odstranění typografických chyb (po zpracování v DTP studiu, po převodu do HTML formátu apod.), např. špatné rozdělení slov na konci řádků, posunutí obrázků nebo textů, úplnost textů, diakritická znaménka.
 • Výstupní kontrola zhotovitele - kontrola, zda byly s ohledem na daný účel použití textu objednány objednavatelem příslušné korektury, zda byly tyto korektury provedeny a připomínky zapracovány. Provádí se celková kontrola úplnosti textu, grafiky a namátková kontrola kvality překladu.
 • Grafická úprava - grafické upravení textů, grafů a obrázků do požadované podoby v příslušném grafickém editoru.
 • Tlumočení – ústní reprodukce řeči ze zdrojového jazyka do jazyka cílového
  • Konsekutivní tlumočení – tzv. následné tlumočení, při kterém řečník vysloví ucelenou část svého sdělení, kterou následně tlumočník převede do požadovaného jazyka
  • Simultánní tlumočení – bezprostřední tlumočení, v případě použití techniky rovněž tzv. Kabinové tlumočení; v případě tlumočení bez technických pomůcek – tzn. šeptem do ucha tzv. šušotáž
 • Soudní tlumočení – konsekutivní nebo simultánní tlumočení poskytované v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, tlumočníkem jmenovaným příslušným krajským soudem

Čl. III Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je provedení služeb, které jsou předmětem činnosti zhotovitele, zejména vyhotovení překladu nebo zajištění tlumočnických služeb či poskytnutí jiných doplňkových služeb v rámci předmětu činnosti zhotovitele, podle ujednání uvedených ve Smlouvě (dále jen "zakázka").

Čl. IV Překlady a tlumočení

1. Společná ujednání

 1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření Smlouvy způsobem uvedeným v čl. I odst. 2. těchto VOP realizovat příslušnou zakázku v souladu se Smlouvou a těmito VOP. 
 2. Objednávka, resp. Smlouva na základě ní uzavřená, obsahuje následující údaje:
  • přesné označení objednatele, včetně adresy sídla nebo bydliště a korespondenční, resp. fakturační adresy objednatele, pokud se tato liší od adresy sídla nebo bydliště, uvedení IČO a DIČ, pokud ho objednatel má,
  • kontakt na objednatele, resp. jeho oprávněného zástupce pro účely plnění Smlouvy (jméno, telefon a e-mail),
  • předmět Smlouvy – tj. upřesnění, zda se jedná o překlad, překlad včetně soudního ověření, korekturu, tlumočení, audio/video služby či jiné vzájemně odsouhlasené služby,
  • cenu dle platného ceníku zhotovitele,
  • vzájemně odsouhlasený termín dodání nebo provedení služby,
  • účel použití překladu, zejména zda je text určen pro veřejnou prezentaci či publikaci, nebo specifikaci druhu tlumočení,
  • jiné požadavky na úpravu textu, např. jaké korektury či grafická úprava textu nebo formát cílového dokumentu jsou požadovány,
  • kontakt na osobu, se kterou je možno konzultovat odbornou terminologii a zkratky, pokud se tato liší od osoby objednatele, resp. jeho oprávněného zástupce uvedeného shora,
  • razítko a podpis objednatele (v případě objednávky e-mailem toto není obvykle požadováno, zhotovitel je však oprávněn si vytištěnou písemnou objednávku opatřenou razítkem a podpisem objednatele dodatečně vyžádat; tento požadavek nemá vliv na platnost již potvrzené elektronické objednávky).

Čl. IVa Překlady

1. Všeobecná ujednání

 1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření Smlouvy způsobem uvedeným v čl. I odst. 2 těchto VOP realizovat příslušnou zakázku spočívající v překladu v souladu se Smlouvou a těmito VOP. Za podstatné náležitosti Smlouvy smluvní strany považují údaje dle čl. IV odst. 1. bodu 2. těchto VOP.
 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za překlad stanovenou způsobem uvedeným v Čl.V. těchto VOP.

2. Předání zakázky

 1. Zhotovitel je povinen předat vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným ve Smlouvě, případně způsobem obvyklým. Za obvyklý způsob předání se považuje odeslání elektronickou poštou, není-li to vyloučeno povahou zakázky. Zakázka je považována za řádně předanou objednateli, pokud byla zhotovitelem objednateli odeslána v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem nebo způsobem obvyklým.
 2. Objednatel je povinen vyhotovenou zakázku převzít a potvrdit její řádné a včasné přijetí.
 3. Pokud objednatel nesplní povinnost uvedenou v čl. IVa. odst. 2. bodu 2. těchto VOP do 24 hod od smluveného termínu dodání, má se za to, že objednatel zakázku včas a řádně obdržel, resp. že zakázka byla zhotovitelem řádně a včas objednateli předána.
 4. Zakázka není dodána opožděně, jestliže nebyla objednateli doručena chybou vzniklou na straně objednatele, chybou způsobenou technickým prostředkem komunikace na dálku (např. internetové spojení) či z jakéhokoliv jiného důvodu a zhotovitel zakázku objednateli dodá na základě urgence objednatele, a to bez zbytečného prodlení po obdržení takové urgence.
 5. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude možno doručit ze závažných objektivních důvodů způsobem uvedeným ve smlouvě, je zhotovitel oprávněn na náklad objednatele zvolit náhradní způsob doručení.
 6. Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu převzít zhotovitelem provedenou zakázku, považuje se tato za splněnou/předanou a zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny zakázky okamžikem odmítnutí jejího převzetí ze strany objednatele. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. V případě, že objednatel neuvede ve Smlouvě/písemné objednávce účel, ke kterému bude zakázka použita, vyhrazuje si zhotovitel právo poskytnout objednateli služby obvyklé nebo vyzvat objednatele k upřesnění jeho požadavku. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit za služby poskytnuté zhotovitelem, a to i tehdy, jestliže při předání zakázky vyjde najevo, že zhotovitelem realizovaná zakázka není použitelná k účelu původně zamýšlenému objednatelem. Na reklamace z důvodů s tím související není zhotovitel povinen brát ohled, resp. takové reklamace jsou považovány za neoprávněné.
 2. Pokud bude zakázka použita ke zveřejnění (zejména tiskem nebo na internetu), musí objednatel tuto informaci uvést v písemné objednávce. V případě, že objednatel současně neobjednal předtiskovou korekturu textu, nemá nárok na náhradu škody způsobenou případnými chybami v přeloženém textu.
 3. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva jakékoliv osoby vzniklým při plnění zakázky.
 4. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli požadavek na grafickou úpravu dokumentu s její přesnou specifikací, a to zejména v případech, kdy má být formát cílového dokumentu odlišný od formátu zdrojového dokumentu. V případě, že nebude zhotoviteli sdělen požadavek na grafickou úpravu nebo požadovaný formát dokumentu, nemůže být brán zřetel na případné reklamace s tímto související, resp. takové reklamace jsou považovány za neoprávněné.
 5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu následující skutečnosti:
  • jakoukoli změnu svých údajů, tzn. ve svém názvu /jménu, sídle/bydlišti, popř. v jiných údajích poskytnutých zhotoviteli ve Smlouvě;
  • změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik zástupce nebo jakéhokoli zmocnění, které udělil a které může být uplatněno při jednání se zhotovitelem;
  • jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost objednatele plnit jeho povinnosti vůči zhotoviteli (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či exekučního řízení vůči objednateli atd.).
 6. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, které mu budou objednatelem zpřístupněny v rámci plnění smluvního vztahu. Veškeré materiály, které v této souvislosti od objednatele obdrží, bude považovat za důvěrné.
 7. V případě, že při zpracování zakázky vznikne tvůrčím zpracováním díla jiného autorské dílo, tj. autorský překlad, platí pro smluvní strany příslušná ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

4. Reklamace

 1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v souladu se Smlouvou.
 2. Reklamaci je možné uplatnit písemně na adresu zhotovitele. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. identifikační údaje objednatele, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu,
  2. popis reklamované vady, její četnost, případně i návrh řešení.
 3. Za řádnou reklamaci se nepovažuje pouhé obecné vyjádření nespokojenosti s kvalitou realizované zakázky. Reklamaci, která nebude splňovat náležitosti podle čl. IVa odst. 4. bodu 2. těchto VOP, nelze vyhovět, resp. taková reklamace je považována za neoprávněnou.
 4. V případě, že zhotovitel shledá reklamaci objednatele jako oprávněnou, zajistí na vlastní náklady příslušnou opravu nebo korekturu zakázky nebo poskytne objednateli přiměřenou slevu. Smluvní strany sjednaly, že objednatel nemá právo požadovat slevu z ceny zakázky, jestliže (a) je zhotovitel připraven reklamovanou vadu odstranit; (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; (c) a v přiměřeném čase vadu odstraní. 
 5. Pokud má objednatel pochybnosti o kvalitě zpracování zakázky a nechá provést její posouzení třetí stranou bez vědomí a souhlasu zhotovitele, nevzniká zhotoviteli povinnost toto posouzení uhradit.
 6. Výše slevy, v případě vzniku práva objednatele na její poskytnutí, se řídí dohodou obou smluvních stran. Pokud smluvní strany nedojdou ke shodě, budou se řídit odborným posudkem nezávislého arbitra z řad soudních tlumočníků a překladatelů, na němž se dohodnou. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku zaplatí smluvní strany zálohově, a to každá ve výši 50 % těchto nákladů. Vyúčtování zálohy bude provedeno dle výsledků posudku ve prospěch oprávněné strany, které je povinná strana současně povinna nahradit celou část zálohy uhrazené oprávněnou stranou. 
 7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost potřebnou k odstranění vad.
 8. Za případnou škodu způsobenou vadami zakázky odpovídá zhotovitel maximálně do výše ceny zakázky bez DPH.
 9. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na splatnost jakéhokoliv jiného závazku objednatele dle Smlouvy.

5. Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad plnění u zhotovitele bez zbytečného odkladu po převzetí překladu, nejpozději však do 90 dnů po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají.

Čl. IVb Tlumočení

1. Všeobecná ujednání

 1. Zhotovitel se zavazuje po uzavření Smlouvy způsobem uvedeným v čl. I odst. 2. těchto VOP realizovat příslušnou zakázku spočívající v tlumočení v určeném jazyce, ve sjednané době a na sjednaném místě v souladu se Smlouvou a těmito VOP. Za podstatné náležitosti Smlouvy smluvní strany považují údaje dle čl. IV odst. 1. bodu 2. těchto VOP a přesnou specifikaci místa, času a druhu tlumočení.
 2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu tlumočení stanovenou způsobem uvedeným v Čl.V. těchto VOP.
 3. Tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek. Všechny přestávky a přerušení se započítávají do celkové doby trvání tlumočení. Objednatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny, a to nejpozději po čtyřech a půl hodinách tlumočení.

2. Termín tlumočení

 1. Objednatel je povinen umožnit tlumočení v termínu a způsobem uvedeným v objednávce/Smlouvě.
 2. Objednatel nebo jím pověřená osoba je povinna zhotoviteli bezprostředně po tlumočení písemně potvrdit realizaci tlumočení s tím, zda toto proběhlo řádně.
 3. Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu potvrdit realizaci zakázky, považuje se tato za splněnou a zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny ujednané za předmětnou zakázku okamžikem odmítnutí potvrzení realizace zakázky ze strany objednatele.

3. Práva a povinnosti

 1. Pokud zhotoviteli nebude objednatelem sdělen účel, ke kterému bude zakázka použita, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s tím souvisejících, resp. takové reklamace jsou považovány za neoprávněné.
 2. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli, zda bude pořízen zvukový či jiný záznam z tlumočení. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského zákona jakékoliv osoby vzniklým při plnění zakázky.
 3. Bude-li při tlumočení třeba používat odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u nichž si objednatel přeje dodržet jím používané výrazy, je povinen dodat příslušné materiály nebo určit kontaktní osobu, se kterou je možné konzultovat příslušnou terminologii, a to s dostatečným předstihem (alespoň 4 dny) před započetím tlumočení. Objednatel je rovněž povinen dodat zhotoviteli program tlumočení a texty s ním související pro přípravu tlumočníka, to vše nejpozději 4 dny předem. Pokud tak neučiní, nemůže být brán zřetel na reklamaci terminologie, kterou použije tlumočník, resp. taková reklamace je považována za neoprávněnou.
 4. Objednatel není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec Smlouvy (např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské a organizační služby).
 5. Objednatel je povinen zabezpečit odpovídající podmínky pro tlumočení včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjedná u zhotovitele.
 6. Tlumočník vyslaný zhotovitelem je povinen být náležitě upraven a oblečen podle druhu tlumočení.
 7. Tlumočník pracuje podle běžných zvyklostí v profesi a svou práci vykonává podle nejlepšího vědomí a svědomí.
 8. Právo na odměnu za celou sjednanou dobu tlumočení vzniká zhotoviteli i v případě, že objednatel tuto dobu plně nevyužije.
 9. Každá další započatá hodina nad rámec původní objednávky/Smlouvy bude účtována poměrnou částí ceny za tlumočení dle objednávky/Smlouvy. Tím není dotčeno právo zhotovitele fakturovat objednateli příplatek dle čl. V. odst. 9. těchto VOP.

4. Doprava, ubytování a stravování

 1. Objednatel je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky, a to odpovídajícím dopravním prostředkem vzhledem ke vzdálenosti místa realizace zakázky.
 2. V případě vlastní dopravy tlumočníka je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cestovní náklady tlumočníka v plné výši.
 3. V případě, že se jedná o zakázku s jiným místem plnění a doba plnění zakázky přesahuje 8 hodin a /nebo jsou tlumočnické služby poskytovány déle než do 20:00 a/nebo tlumočníkovi není zajištěna doprava zpět do jeho bydliště, je objednatel povinen zajistit ubytování tlumočníka v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím. Zhotoviteli vzniká právo na náhradu za čas promeškaný tlumočníkem v souvislosti s poskytováním tlumočení (tj. např. čas strávený dopravou na místo realizace zakázky), a to ve výši 250,- Kč za každou započatou půlhodinu promeškaného času, není-li dohodnuto jinak.

5. Reklamace

 1. Tlumočení má vady v případech, kdy nebylo provedeno v souladu se Smlouvou.
 2. Reklamaci je možné uplatnit písemně na adresu zhotovitele. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. identifikační údaje objednatele, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu,
  2. popis reklamované vady, popř. její četnost.
 3. Za řádnou reklamaci se nepovažuje pouhé obecné vyjádření nespokojenosti s kvalitou realizované zakázky. Reklamaci, která nebude splňovat náležitosti podle čl. IVb odst. 5. bodu 2. těchto VOP, nelze vyhovět, resp. taková reklamace je považována za neoprávněnou.
 4. V případě, že zhotovitel shledá reklamaci objednatele jako oprávněnou, bude mu poskytnuta odpovídající sleva z ceny.
 5. Pokud má objednatel pochybnosti o kvalitě zpracování zakázky (provedení tlumočení) a nechá provést její posouzení třetí stranou bez vědomí a souhlasu zhotovitele, nevzniká zhotoviteli povinnost toto posouzení uhradit.
 6. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel maximálně do výše ceny zakázky bez DPH.
 7. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na splatnost jakéhokoliv jiného závazku objednatele dle Smlouvy.

6. Lhůta k uplatnění reklamace

 1. Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad tlumočení u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 90 dnů od ukončení tlumočení dle Smlouvy. Po marném uplynutí této lhůty  nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají.

Čl. V Ceny

  1. Ceny všech služeb/zakázek jsou smluvní a sjednávají se mezi objednatelem a zhotovitelem ve Smlouvě uzavřené některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. těchto VOP.
  2. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Zhotovitel bude k cenám účtovat daň z přidané hodnoty v aktuální výši v okamžiku zdanitelného plnění v souladu s příslušnými právními předpisy.
  3. Každá platba, kterou klient převede na účet zhotovitele, se započítává nejdříve na úhradu smluvních pokut, následně na úhradu příslušenství a poté na úhradu ceny za zakázku.
  4. Sazby za překlady se stanovují s ohledem na druh překladu, jazykovou kombinaci, náročnost textu, kvalitu zdrojového textu, rychlost provedení, požadovanou grafickou úpravu, formát souboru nebo jiné požadavky objednatele.
  5. Sazby za tlumočení jsou ovlivněny především druhem tlumočení (konsekutivní či simultánní) a jazykovou kombinací.
  6. Jednotkou účtovaného množství u překladů a korektur jedna normostrana cílového textu popřípadě jedno zdrojové slovo. U soudně ověřených překladů se cena vypočítává podle počtu normostran hotového překladu (cílového textu). Zaokrouhlování se provádí na jednu celou normostranu přeloženého textu směrem nahoru, tj. v případě, že počet znaků na straně hotového překladu (cílového textu) nedosáhne počtu znaků normostrany, za normostranu se považuje i takto započatá normostrana, a to u každého cílového textu zvlášť (např. smlouvy, dodatku, dopisu).
  7. Pokud je zdrojový text ve formátu, který neumožňuje elektronicky zjistit počet zdrojových slov, nebo je v tištěné podobě, vypočítává se cena podle počtu cílových (přeložených) slov. V tomto případě se pro účely nabídky provádí přibližný odhad počtu slov manuálně a účtuje se podle skutečného počtu slov v přeloženém textu (v cílovém jazyce) s příplatkem 10 % (z důvodu nezbytné grafické úpravy dokumentu).
  8. Minimální účtovaná hodnota zakázky při překladech v kombinaci s češtinou je 350 Kč, mezi cizími jazyky 400 Kč.
  9. Zhotovitel má právo stanovit příplatek za práci o víkendech a svátcích, za překlad nebo přepis zvukového nebo video záznamu, za překlad špatně čitelné předlohy nebo za provedení expresního překladu (více než 10 normovaných stran cílového textu resp. 2000 zdrojových slov za jeden pracovní den na jednoho překladatele), a to ve výši dle platného ceníku zhotovitele.

  Čl. VI Platební podmínky

  1. Podkladem pro úhradu ceny za provedenou práci je daňový doklad vystavený zhotovitelem se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. Za obvyklou dobu splatnosti se považuje 14 dní, není-li dojednáno jinak.
  2. Objednatel v souladu s ust. § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby zhotovitel vyhotovil daňový doklad - fakturu elektronicky.
  3. Zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad v okamžiku předání zakázky/po ukončení tlumočení, není-li v těchto VOP stanoveno jinak.
  4. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu i před zahájením realizace zakázky nebo v průběhu její realizace. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře. Pokud bylo ve Smlouvě dohodnuto, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad až po ukončení a předání zakázky/ukončení tlumočení, ale toto ukončení/předání je neúměrně prodlužováno vinou objednatele (například prováděním grafických úprav, programováním nebo prováděním korektur objednatelem déle než 1 měsíc), je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu.
  5. V případě prodlení s úhradou ceny, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

  Čl. VII Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

  1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smlouvy vyskytly na její straně neodstranitelné překážky bránící realizaci zakázky. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně, není-li v něm stanoveno datum pozdější. Zhotovitel předá objednateli na jeho žádost veškerou případně zhotovenou část zakázky, a to poté, co objednatel zhotoviteli uhradí náklady a storno poplatky dle čl. VII. odst. 2. a 3. těchto VOP, a ve stavu, v jakém se tato nachází ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel v tomto případě neodpovídá za kvalitu zhotovené části zakázky a objednatel tedy není oprávněn tuto zhotovenou část zakázky reklamovat.
  2. V případě, že od smlouvy odstupuje objednatel, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré vzniklé náklady zhotovitele a tzv. storno poplatky.
   1. V případě všech překladatelských služeb odpovídá výše storno poplatků výši ceny již vyhotovené části zakázky.
   2. V případě tlumočení závisí výše storno poplatku na rozsahu objednaného tlumočení a na počtu dní zbývajících do začátku tlumočení:
    • 10 až 5 dní před sjednaným zahájením tlumočení činí storno poplatek 20 % z ceny zakázky,
    • 4 až 2 dny před sjednaným začátkem tlumočení činí storno poplatek 50 % z ceny zakázky,
    • 1 den před sjednaným začátkem tlumočení nebo v den sjednaného začátku tlumočení 100 % z ceny zakázky.
  3. Zhotovitel vystaví objednateli bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy daňový doklad na náklady, popř. storno poplatky dle čl. VII. odst. 2. těchto VOP se splatností 14 dnů, není-li na daňovém dokladu uvedeno jinak.
  4. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené Smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit. Zhotovitel nenese odpovědnost za ušlý zisk objednatele ani za žádné speciální, nepřímé, ekonomické nebo následné ztráty objednatele.

  Čl. VIII Zvláštní ustanovení

  1. Objednatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat překladatele či tlumočníka pracujícího pro zhotovitele.
  2. Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednatelem a překladatelem či tlumočníkem pracujícím pro zhotovitele, zavazuje se objednatel neprojednávat s tímto překladatelem či tlumočníkem záležitosti týkající se obchodních podmínek zakázky.
  3. V případě porušení kterékoliv z povinností uvedených v čl. VIII. bodu 1. nebo 2. těchto VOP ze strany objednatele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena, jedna ze smluvních stran od Smlouvy odstoupí apod. Tím není dotčeno právo na náhradu případné škody, která byla zhotoviteli porušením čl. VIII. bodu 1. nebo 2. těchto VOP způsobena.
  4. Zhotovitel je oprávněn uvést objednatele ve svém referenčním listu, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
  5. Objednatel uzavřením Smlouvy uděluje zhotoviteli souhlas se shromažďováním, zpracováním a užitím osobních údajů za účelem, pro který dal objednatel výslovný souhlas, za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů zhotovitele, plnění povinností zhotovitele, které mu stanoví zvláštní zákony, plnění závazků ze Smlouvy a pro vnitřní potřebu zhotovitele.
  6. Osobní údaje objednatele jsou shromažďovány a zpracovávány přímo zhotovitelem, resp. jeho pracovníky, v České republice, v elektronické podobě automatizovaným nebo manuálním způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem.
  7. Objednatel byl řádně informován o  shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů v rozsahu a pro účely, které jsou stanoveny v těchto VOP a ve Smlouvě; byl poučen o skutečnosti, že své osobní údaje poskytnul a poskytuje zhotoviteli dobrovolně, a že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu zhotovitele; zhotovitel objednatele informoval o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům, právu na jejich opravu v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 ZOOÚ. Zhotovitel byl objednatelem informován i o dalších právech vyplývajících ze ZOOÚ, např. z ustanovení § 21 tohoto zákona.

  Čl. IX Závěrečná ustanovení

  1. Nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem jsou všeobecné obchodní podmínky zhotovitele, popř. ceníky zhotovitele.
  2. Pokud tyto všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a ostatních platných právních předpisů.
  3. Smluvní strany se dohodly, že VOP mohou být zhotovitelem jednostranně měněny či doplňovány. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Aktuální znění platných a účinných VOP je k dispozici na webových stránkách zhotovitele. Jakékoliv změny či doplnění VOP nabývají účinnosti k datu vydání VOP a jejich zveřejnění na webových stránkách zhotovitele.
  4. Objednatel bude o změně a/nebo doplnění VOP informován některým z vhodných způsobů, přičemž za vhodný způsob se považuje zejména:
   • zveřejnění na internetových stránkách zhotovitele www.presto.cz;
   • oznámení zveřejnění nového znění VOP na e-mailovou adresu objednatele;
   • zaslání nového znění VOP na e-mailovou adresu objednatele;
   • zaslání nového znění VOP v listinné podobě na korespondenční adresu objednatele, přičemž volba způsobu oznámení přísluší zhotoviteli.
  5. Objednatel má v případě, že je změnou či doplněním těchto VOP dotčena již uzavřená Smlouva, právo změnu či doplnění těchto VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP, byl-li o změně nebo doplnění informován nejméně 14 dní před účinností změny či doplnění VOP, popř. do 14 dní od poskytnutí informace o změně nebo doplnění, byl-li o změně nebo doplnění VOP informován v kratší lhůtě nebo po nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP. Nevyužije-li objednatel tohoto práva ve stanovené lhůtě, platí, že s obsahem změněných či doplněných VOP vyslovil souhlas.
  6. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení VOP. 
  7. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  8. Znění těchto VOP je pro účastníky závazné.
  9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2020.

   

  za PRESTO – překladatelské centrum, s.r.o.

  Ing. Milan Havlín, jednatel

  za Milan Havlín – PRESTO

  Ing. Milan Havlín - majitel