Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné pro překlady a tlumočení.

V návaznosti na systém řízení kvality překladů a tlumočení v souladu se standardy ISO 9001, který je uplatňován ve společnosti PRESTO ‒ PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s. r. o., vycházejí naše obchodní podmínky při provádění překladů a tlumočení z následujících principů:

1. Objednávky a vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi objednavatelem a poskytovatelem vzniká zasláním písemné objednávky ze strany objednavatele a jejím písemným potvrzením ze strany poskytovatele, nebo zasláním písemné nabídky poskytovatelem a jejím písemným potvrzením objednavatelem. Písemnou formou se přitom rozumí i objednávka ze strany objednavatele zaslaná prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), faxu a formou vyplnění elektronických objednávkových formulářů objednavatelem a následně potvrzená poskytovatelem.

2. Cenové podmínky

Cena zakázky se řídí platným ceníkem poskytovatele, který rovněž obsahuje informace ohledně způsobu výpočtu výsledné ceny zakázky. Veškeré případně slevy z ceníkové ceny musí být mezi objednavatelem a poskytovatelem dojednány písemně před zahájením plnění ze strany poskytovatele.

3. Plnění objednávky ‒ dodací podmínky

Plněním objednávky se rozumí provedení služeb obsažených ve smluvním ujednání mezi objednavatelem a poskytovatelem, a to vyhotovení překladu a jeho dodání objednavateli, zajištění tlumočnických služeb a provedení dalších souvisejících jazykových služeb podle dohodnutých smluvních podmínek.

4. Reklamace

Objednavatel je povinen uplatnit nároky na vady a nedodělky zakázky u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne splnění zakázky. Reklamaci uplatňuje objednavatel vždy písemně.

5. Důvěrnost informací

Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

Plné znění obchodních podmínek platných pro poskytování služeb překladů a tlumočení je možné získat zde: obchodní podmínky.pdf (71kB).

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required