FAQ

Jaké formáty textu překládáme? 

Nejčastěji vyhotovujeme překlady v MS Word 2003, 2007, 2010 (*.doc, *.docx), MS Excel, Adobe *pdf, PowerPoint, OpenOffice.

Umíme však zpracovat i jiné méně běžné formáty jako například QuarkExpress, Indesign, Photoshop, Illustrator, CorelDraw, FrameMaker, PageMaker.

Do jakých jazyků překládáme?

Nejčastější jsou překlady z/do následujících jazyků: angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština, italština, slovenština, polština, maďarština, slovinština, rumunština, bulharština, srbština, holandština, švédština a další evropské jazyky.

Dále zajišťujeme také překlady některých méně obvyklých jazyků, jako jsou např. vietnamština, arabština, čínština, turečtina nebo i perština. Kompletní seznam jazyků naleznete zde.

Jaká je cena překladu?

Cena za překlad je vypočítána ze zdrojového textu, tj. počet normostran × ceníková cena, pokud není dohoda se zákazníkem jiná. Formulář s nezávaznou kalkulací naleznete zde.

Jak dlouho bude překlad trvat?

U standardního termínu počítáme 5-8 normostran na 1 den v závislosti na náročnosti překladu. Překlady do 24h nebo objemější překlady v kratké době vyhotuvujeme s expresním příplatkem. Ten vám bude sdělen na základě kalkulace ceny zakázky.

Kdy se platí příplatek za odborný text?

Běžně překládáme různé odborné texty bez příplatku za odbornost. Ve výjimečných případech velmi náročných textů můžeme tento příplatek uplatnit, vždy po předchozí dohodě se zákazníkem.

Potřebuji korekturu?

Rádi bychom Vás ujistili, že všechny naše překlady procházejí důslednou kontrolou kvality. U textů určených k tisku či veřejné prezentaci je standardním postupem provedení srovnávací, jazykové a předtiskové korektury, kterou si u nás můžete také objednat zde.

Kdy je potřeba soudně ověřený překlad?

Soudně ověřené překlady potřebujete často pro úřední potřeby. Typickými případy jsou dokumenty pro banky, školy či soudy, dokumenty týkající se mezinárodního obchodního styku, firemní dokumenty pro úřední jednání a pro soudní projednávání, dokumenty pro policejní orgány, ale také vysvědčení, plné moci a rodné listy.

DŮLEŽITÁ INFORMACE K SOUDNÍM PŘEKLADŮM:
Dokument je pevnou součástí složky soudního překladu tehdy, pokud je dokument se složkou spojen notářským způsobem – pečetí. Tato složka se pro účely, pro které je vyžadována, odevzdává jako celek soudního překladu. Překládaný dokument nelze ze složky vyjmout či oddělit.

Pokud tedy o původní překládaný dokument nechcete odevzdáním složky soudního překladu na příslušná místa nenávratně přijít (rodný list, vysvědčení, oddací list atd.) doporučujeme si ještě před objednáním soudního překladu opatřit notářsky ověřenou kopii, tu poskytnout k přeložení a originál si pečlivě uschovat!

Jak zaslat poptávku?

Na uvedený e-mail zašlete poptávku, která by měla obsahovat:

  • přílohu s textem, který chcete přeložit,
  • informaci, do jakého jazyka chcete překlad vyhotovit,
  • termín, do kdy potřebujete text přeložit,
  • poznámku, zda máte zájem o korekturu, či nikoliv.

Kdy obdržíme nabídku?

Nabídku obdržíte, jakmile to bude možné, snažíme se reagovat ihned, nejpozději však do 60 minut.

Jak překlad zaplatit?

Částku za překlad je možné uhradit buď bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu (faktury), který vystavíme bezodkladně po vyhotovení zakázky, nebo v hotovosti v naší kanceláři. Zákazník je povinen uhradit předepsanou částku včetně DPH v plné výši a ke dni uvedenému na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem. Při prodlení s placením je objednavatel povinen uhradit poskytovateli smluvní penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Je možné platit kreditní kartou?

Platba kreditní kartou není akceptována.

Kdy poskytujete slevu?

Slevy poskytujeme individuálně zejména v těchto případech:

  • větší objem zakázky (nad 50 NS) a delší termín (více než 14 dnů),
  • dlouhodobé projekty,
  • věrnostní sleva vyplývající z dlouhodobé spolupráce s naší společností na základě uzavřené smlouvy při určitých pravidelných objemech překladů.

Co jsou to CAT nástroje?

CAT je zkratka pro „Computer Assisted Translation“. Tyto softwarové nástroje se využívají v případě objemných překladů nebo překladů, kde se velká část slov opakuje a kde je nutné dodržet konzistentní terminologii v rámci celého textu.

Jaké jsou výhody CAT nástrojů?

  • Konzistentní terminologie (použití stejných termínů v celém dokumentu)
  • Nižší náklady na překlad (překlad stejné věty se provádí pouze jednou, podruhé ji překladatel kontroluje, aby byl dodržen smysl věty v kontextu)
  • Možnost vytváření překladatelské paměti a terminologického slovníku

Účtujete si expresní přirážku?

U méně objemných překladů do běžných jazyků expresní příplatek zpravidla neúčtujeme ani v případě překladů požadovaných do 24 h. U větších překladů s velmi krátkou dobou vyhotovení a u překladů s kratší lhůtou než 24 h účtujeme expresní příplatek. Jeho výše je stanovena individuálně na základě objemu a požadovaného data vyhotovení. Konkrétní kalkulaci tedy vyhotovujeme vždy na míru.

Překládáte také manuály a návody k obsluze včetně grafiky a tisku?

Samozřejmě, překlady manuálů a návodů k obsluze včetně grafické úpravy (DTP) jsou významnou součástí našich služeb a provádíme je pro celou řadu našich zákazníků.

Provádíte také lokalizace?

Lokalizace v sobě kromě překladu zahrnuje uzpůsobení textu podle národních předpisů a/nebo zvyklostí. U lokalizací je proto nutno vždy provádět korekturu. Zpravidla jsou spojeny s náročnější technickou přípravou a často se jedná o dlouhodobou spolupráci (další aktualizace). Všechny tyto služby poskytujeme a s lokalizacemi máme mnohaleté zkušenosti.

Překládáte i webové stránky?

Ano, zajišťujeme překlady webových stránek do různých jazyků. Zákazník nám buď připraví texty k překladu, nebo si je sami z webových stránek stáhneme a můžeme provést i kompletní lokalizaci.

Zajišťujete také tlumočení?

Ano, zajišťujeme také tlumočnické služby jak při běžných obchodních či technických jednáních, tak i na konferencích a seminářích, a to včetně tlumočnické techniky, pokud je požadována. Kromě tlumočení na Slovensku zajišťujeme tlumočení i v zahraničí. Tlumočení si u nás můžete objednat zde.

Podle jakých kritérií si vybíráte překladatele a tlumočníky, se kterými spolupracujete?

Všichni naši překladatelé jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci s několikaletou praxí v oblastí překladů a tlumočení. Překladatelé navíc procházejí náročným výběrovým řízením, v němž uspěje v průměru 1 z 30 kandidátů. Dále překladatele pravidelně testujeme a ověřujeme jejich kvalitu.

Kontaktujte nás

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat naše specialisty:

tel.: +420 225 000 722
e-mail: info@presto.cz


Nebo nám odešlete rychlý dotaz pomocí formuláře níže.

required required required
required