Komunitní tlumočení

Komunitní tlumočení je využíváno v každodenních situacích při jednání mezi jedincem určité komunity a osobou určité instituce, kteří nehovoří stejným jazykem. Komunitní tlumočník však zůstává nestranný a slouží zde pouze jako zprostředkovatel informací. Čím se dále vyznačuje?

Co je komunitní tlumočení?

Komunitní tlumočení je specifické tím, že probíhá v institucionálním prostředí určité společnosti, kde klient a poskytovatel veřejné správy nehovoří stejným jazykem. S tímto typem tlumočení se můžeme setkat také pod pojmem sociální tlumočení, kulturní tlumočení či tlumočení ve veřejných službách.

Komunitní tlumočení se vztahuje ke každodennímu životu a potřebám dané osoby v rámci téže společnosti. Zahrnuje tak širokou oblast, kterou lze dále dělit na podkategorie podle institucionálního prostředí a také podle příslušnosti klientů k určité kulturní skupině (například imigranti).

Komunitní tlumočníci tedy mohou působit v různých prostředích, mezi něž patří zejména veřejné služby, školy, zdravotnická zařízení, orgány místní samosprávy i státní instituce. Komunitní tlumočení nefunguje pouze pro cizince, ale také pro neslyšící.

Čím se vyznačuje komunitní tlumočník?

Komunitní tlumočník pomáhá osobě, která jedná sama za sebe, čímž se liší například od tlumočníka na konferencích či mezinárodních jednáních. Další zvláštností tohoto tlumočení je to, že účastníci si postavením nejsou rovni, jako například u obchodního tlumočení. Komunitní tlumočník také nikoho nezastupuje, ale slouží jako doprovod, aby zprostředkoval komunikaci mezi jedincem a institucí.

Komunitní tlumočník musí mít velmi dobrý cit pro správnou volbu jazykových prostředků vztahujících se k dané komunitě, velmi dobře se orientovat v záležitostech každodenního života, rozumět struktuře a fungování státní správy a úřadů a musí se také dobře vyznat v problematice lidských práv, migrace a legislativě týkající se cizinců.

Profese komunitního tlumočníka je velmi náročná nejen pro nutnost perfektního zvládání tlumočit specifickou terminologii, ale také protože vyžaduje empatii, znalosti z oblasti psychologie a schopnost porozumět osobám komunity, ze které jedinec pochází.

Pravidla komunitního tlumočení

Komunitní tlumočník by se jako každý jiný typ tlumočníka měl řídit profesními a etickými zásadami, které mohou být uvedené v etickém kodexu tlumočníka, nebo být nepsané. To záleží na tom, jak je v dané zemi tlumočení institucionalizováno. V České republice tento kodex vypracovalo občasné sdružení zvané META, které tlumočníky zaměstnává.

V České republice se po teoretické rovině zabývá především Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Prozatím u nás však neexistuje profesní organizace ani instituce, která by měla na starost odbornou přípravu a akreditaci pro komunitní tlumočení.

Komunitní tlumočníci musí být neutrální a nestranní. To znamená, že nemohou pracovat pro osoby blízké či příbuzné. Tím se zajistí, že překlad bude přesný a nebude ve prospěch ani pro jednu ze stran. Tito tlumočníci mají dále také povinnost zachovat mlčenlivost o informacích, které se dozvěděli během tlumočení.