Translatologie

Jak už podle samotného názvu nejspíš tušíte, translatologie má co do činění s překladem. Zajímá vás, co se za tímto termínem skrývá?

Co je translatologie?

Translatologie je interdisciplinární vědní obor, který se primárně zabývá převodem textů z jednoho jazyka do jazyka druhého. Translatologie dále zkoumá teorie překladu, dějiny překladu a překladatelské analýzy.

Jak už samotný termín „interdisciplinární“ napovídá, translatologie se dotýká více než jen samotného překladu a tlumočení. Zahrnuje znalosti mnohých vědních oblastí, jako je filologie, lingvistika, terminologie a literární komparistika.

Typy translatologie

Translatologie se primárně rozděluje na dva typy, jimiž jsou:

  • Deskriptivní translatologie: do tohoto odvětví patří teoretická zkoumání, jako je teorie překladu, kritika překladu a dějiny překladu
  • Aplikovaná translatologie: tato část se zabývá překladatelskou a tlumočnickou praxí

Překlad jako takový

Typy překladu, kterými se vědní obor zabývá, mohou být nejen písemné, ale i ústní, a dále také vytvořené překladatelem či strojové. Překlad je činnost spočívající v porozumění významu textu v jednom jazyce, který se nazývá zdrojový text, za účelem vytvoření textu s ekvivalentním významem v jiném jazyce, jenž se označuje jako cílový text. Výsledek této činnosti, čili přeložený text, se nazývá překlad.

Vznik translatologie jako vědní disciplíny

Jedná se o poměrně mladou disciplínu, neboť na vědeckou půdu vstoupila až na přelomu 60. a 70. let dvacátého století. První fáze vývoje byla orientována spíše lingvisticky, ovšem později v průběhu 80. let se lingvistický přístup upozaďuje a do popředí vstupuje uplatňování translatologie jako zprostředkujícího prvku. Hlavním smyslem tohoto vědního oboru nadále bylo odbourávat jazykové a kulturní bariéry mezi mluvčími odlišných jazyků.

Československý zakladatel translatologie

Zakladatelem československé translatologie byl literární teoretik, historik a teoretik překladu Jiří Levý. Jeho teoretické koncepce jsou přelomové díky jeho interdisciplinárnímu uvažování o komunikaci, literatuře a kultuře z pohledu lingvistiky, literární vědy a dokonce i kybernetiky. Na jeho přístup v teorii překladu dále navazovali další teoretici, pedagogové i překladatelé.

Ústav translatologie v ČR

V České republice se nachází vysokoškolské pracoviště, které se specializuje nejen na vědní obor translatologii, ale také na vzdělání. Kromě toho, že se tedy zabývá otázkami překladatelství a tlumočení, zajišťuje vzdělání budoucím překladatelům a tlumočníkům prostřednictvím studijních oborů Překladatelství a tlumočnictví.

Jedná se o Ústav translatologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Můžete zde studovat hned několik jazyků, mezi něž patří:

  • Angličtina
  • Němčina
  • Francouzština
  • Španělština
  • Ruština

Dalším vysokoškolským pracovištěm, které poskytuje vzdělání v tomto oboru se nachází na Filosofické fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci.