Organizace překladatelů a tlumočníků

Členství v profesních sdruženích má své nesporné výhody. Tyto organizace se totiž mimo jiné starají o dobrou pověst dané profese, chrání pracovní, právní i sociální zájmy svých členů, nebo jim pomáhají s vlastní propagací a vzděláváním. Překladatelé a tlumočníci se řídí etickým kodexem, v němž se přímo píše o nutnosti spolupráce, kterou je možné navazovat právě v profesních sdruženích. V následujícím textu se podíváme na jednotlivé organizace. 

Profesní sdružení pro jednotlivce i organizace 

Organizací, jež tlumočníky a překladatele spojují, je v České republice hned několik. Nezávislou a dobrovolnou organizací je Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP). Jejím přidruženým členem je ASKOT neboli Asociace konferenčních tlumočníků. Překladatele krásné literatury sdružuje Obec překladatelů. Soudní tlumočníky pak spojuje Komora soudních tlumočníků České republiky (KST ČR). Zájmovým sdružením právnických osob zabývajících se překladatelstvím a tlumočnictvím je Asociace českých překladatelských agentur (ACTA). Pojďme se podívat na to, co jednotlivé organizace svým členům nabízejí. 

Jednota tlumočníků a překladatelů 

Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP) je dobrovolnou, profesní a nezávislou organizací profesionálních tlumočníků a překladatelů. Založena byla už v roce 1990. Tato organuzace dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvalitu překladů a tlumočení. Je členem Mezinárodní federace překladatelů (FIT). 

Jednota tlumočníků a překladatelů připravuje pro své členy nejrůznější akce, vzdělávací kurzy, publikace, soutěže a také pravidelně vydává také časopis TOP. Roční členský příspěvek je 2 500 Kč, přičemž je možné uplatnit slevu 300 Kč za jeho včasnou úhradu do konce února příslušného roku. Pokud člen vykonává tlumočení nebo překladatelství jako svoji vedlejší činnosti, platí členský příspěvek pouze ve výši 1 875 Kč. 

V této dobrovolné organizaci najdou členové například pomoc, pokud v oboru teprve začínají. Existuje tu možnost tzv. přítele na telefonu, díky té mohou nováčci využít mentora, který jim pomůže se v oboru zorientovat, poradí v profesních, administrativních a terminologických otázkách.

Asociace konferenčních tlumočníků 

Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOTvznikla v Praze v roce 1990 jako přidružený člen Jednoty tlumočníků a překladatelů. Sdružuje pouze ty, jež aktivně působí jako konferenční tlumočníci. Jejím členem se může stát tlumočník na základě doporučení náležitého počtu členů a po zhodnocení dosavadní praxe i odborných kvalit. Přijímací lhůta pro přijetí trvá jeden rok. 

Na webových stránkách ASKOT naleznete aktuality a seznam všech tlumočníků, kteří jsou členy této asociace, s uvedením jejich profesních dovedností. Touto cestou je možné profesionály přímo oslovit a dohodnout se s nimi na spolupráci. 

ASKOT je členskou asociací Mezinárodní federace překladatelů, vytváří zázemí pro spolkový život a odborný růst, zastupuje zájmy členů a nabízí také osvětu široké veřejnosti. 

Obec překladatelů 

Překladatele krásné literatury, teoretiky i historiky, který se zabývají překladem, sdružuje Obec překladatelů. Jejím členem se může stát každý občan České republiky, který zveřejnil dva překladové tituly, nebo deset časopiseckých překladů. Dále také cizí státní příslušník, jenž překládá z českého nebo do českého jazyka. 

Výše členského příspěvku je 1 000 Kč ročně pro překladatele v aktivním věku, důchodci platí 500 Kč, členové nad 80 let jsou placení členského příspěvku zproštěni. 

Obec překladatelů je členem Evropské rady asociací literárních překladatelů. Každým rokem uděluje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad předešlého roku a také Anticenu Skřipec za nejhorší překlad uplynulých pěti let. Pro začínající překladatele organizuje Obec překladatelů poradny, dílny a semináře. Na jejích internetových stránkách najdete také abecední seznam překladatelů a užitečné rady, jež se týkají výkonu povolání literárního překladatele. Ty pomohou se zorientovat ve spleti nařízení a zákonů nebo při uzavírání smluv. 

Komora soudních tlumočníků České republiky 

Jak sám její název napovídá, tato komora sdružuje soudní překladatele. Dále také obhajuje prestiž tlumočnické profese i právní a sociální zájmy svých členů. Dvakrát ročně pořádá jednodenní kurzy pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem. Na začátku každého roku organizuje daňový seminář, jenž může členům pomoci při podání daňového přiznání. 

Komora také pomáhá při přípravě dvousemestrálního doplňkového studia pro soudní tlumočníky a překladatele na Právnické fakulta Karlovy univerzity v Praze. Pravidelně také pořádá semináře, kde si mohou soudní tlumočníci rozšířit své vědomosti. Dvakrát ročně vychází bulletin Soudní tlumočník, který je pro členy je zdarma. Na webových stránkách komory je pak veřejný rejstřík soudních tlumočníků, kteří jsou jejími členy. Kromě toho mají členové komory on-line přístup k velkému množství užitečných informací – např. existující překlady zákonů, judikáty k tlumočení apod. 

Asociace českých překladatelských agentur 

Asociace českých překladatelských agentur (ACTA) vznikla v roce 2005 a od svého založení je členem Evropské unie asociací překladatelských společností (EUATC). V rámci České republiky ACTA sdružuje překladatelské společnosti a propaguje jejich služby. Nabízí také místo pro výměnu zkušeností a zdokonalování znalostí. Kromě toho vede veřejně přístupný seznam členů asociace. Na zahraničním poli pak zastupuje zájmy svých členů v jednání s evropskými a mezinárodními institucemi a organizacemi. 

Členové ACTA získají přístup k informacím z oboru, možnost vzájemné spolupráce, více obchodních příležitostí a také zvýšený kredit u potenciálních zákazníků.