Běloruština

Jazyk na půli cesty mezi ruštinou a ukrajinštinou, který dnes zapisujeme azbukou i latinkou, to je běloruština. Víte, jak tento jazyk vznikl a čím se vyznačuje?

Čím se vyznačuje běloruština?

Běloruština je slovanský indoevropský jazyk, který patří do skupiny východoslovanských jazyků, spolu s ukrajinštinou, ruštinou a rusínštinou. Je úředním jazykem v Bělorusku a mluví jím přibližně 7,9 milionu obyvatel. Jazykem však hovoří nejen Bělorusové, ale také menšiny některých zemí, například Ruska, Ukrajin nebo Polska.

Tento jazyk má ovšem hodně společného i se západoslovanskými jazyky, zejména s polštinou. Běloruština obsahuje mnoho polských přejatých slov a primárně je psána azbukou. Na základě mnoha aspektů běloruština představuje přechod mezi ruštinou a ukrajinštinou.

Běloruština a nářečí

Běloruština je výrazně diferencována do několika nářečí, která se rozdělují do 3 hlavních skupin, a to na:

 • Jihozápadní skupinu
 • Středněběloruská nářečí
 • Severovýchodní skupinu

Zatímco běloruské dialekty postupně přecházejí do ruských a ukrajinských dialektů na příslušných hranicích, centrální dialekty, mezi několika velkými dialektovými zónami, tvoří základ pro standardní běloruštinu. Starší forma běloruštiny se jako úřední jazyk používala ve 14. až 16. století v Litevském velkovévodství, které zahrnovalo dnešní Bělorusko i Litvu a Ukrajinu.

Historie běloruštiny

Archaická forma běloruštiny známá jako „stará běloruština“ byla oficiálním jazykem Litevského velkovévodství a původně byla psána azbukou. Pod nadvládou řecké pravoslavné církve byla psaná forma běloruštiny silně ovlivněna církevní slovanštinou, neboli liturgickým jazykem pravoslavné církve.

Reformace a protireformace v 16. století ale vedly k očištění církevně slovanských prvků z literární běloruštiny. V tomto období se také začaly objevovat ručně psané běloruské texty v latinské abecedě. V roce 1710 pak byla stará běloruština nahrazena polštinou jako oficiálním jazykem regionu, avšak běloruština se nadále objevovala v omezené míře v písemné podobě.

Vznik současného jazyka

Během pozdního 19. století se běloruština, psaná latinkou, začala objevovat jako literární jazyk, který se blížil své moderní podobě. Trvalo však mnoho let, než se lidé shodli na pravopisném systému. Někteří preferovali polské systémy, někteří ruské systémy a jiní používali systémy založené na běloruské verzi latinské abecedy.

Nakonec byl zvolen kompromis, který kombinoval prvky ze všech těchto systémů. V této době se tak běloruština začala psát azbukou. Poté, co Bělorusko získalo svou nezávislost po Sovětském svazu v roce 1991, došlo rovněž k úsilí o oživení používání i latinské abecedy.

Běloruština a systém jazyka

Slovosled v běloruštině je neutrální (předmět-sloveso-objekt). Jsou však možná i jiná uspořádání, protože ohebné koncovky mění gramatické významy slov a rolí ve větě podobně jako je tomu v češtině.

Souhlásky a samohlásky

Běloruština sdílí mnoho fonologických rysů s jinými slovanskými jazyky, zejména s ruštinou a ukrajinštinou. Běloruština má 5 samohláskových fonémů. Samohlásky „o“ a „a“ se rozlišují pouze v přízvučných pozicích. Nepřízvučné „o“ se změní na „a“. Stejně tak samohlásky „i“ a „e“ se rozlišují pouze v přízvučné poloze. V nepřízvučných pozicích se z „e“ stává „i“.

Běloruština má dále 34 souhláskových fonémů. Jazyk navíc umožňuje různé shluky souhlásek na různých pozicích ve slově. Charakteristickým rysem je palatalizace (změkčování) souhlásek. Množství souhlásek může být buď prosté, např. „s“, nebo palatalizované, např. „sʲ“. Tato palatalizace rozlišuje význam slova. K měkčení souhlásek dochází zvednutím špičky jazyka tak, že se dostane do kontaktu s tvrdým patrem.

Slovní zásoba

Až dvě třetiny moderního běloruského slovníku jsou založeny na společných slovanských kořenech sdílených jinými slovanskými jazyky. Zbytek slov byl převzat z jiných jazyků, většinou z řečtiny a latiny a v menší míře z polštiny, francouzštiny a ruštiny. V posledních letech se hlavním zdrojem výpůjček stala také angličtina. Níže si uvedeme několik slovíček psaných azbukou:

 • Dobrý den: Дзень добры
 • Na shledanou: Дa пaбaчэньня
 • Děkuji: Дзякyй
 • Není zač: Hямa зa штo
 • Promiňte: Пpaбaчцe
 • Prosím: Kaлi лacкa
 • Muž: Мужчынa
 • Žena: Жaнчынa

Ukázka běloruské azbuky

А а

Б б

В в

Г г

Д д

E e

Ë ë

Ж ж

З з

I i

Й й

К к

Л л

М м

Н н

О о

П п

Р р

С с

Т т

У у

Ў ў

Ф ф

Х х

Ц ц

Ч ч

Ш ш

Ы ы

ь

Э э

Ю ю

Я я

Ukázka běloruské abecedy

 

A a

B b

C c

Ć ć

Č č

D d

Dž dž 

Dz dz

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

Ń ń

O o

P p

R r

S s

Ś ś

Š š

T t

U u

Ŭ ŭ

V v

Y y

Z z

Ź ź

Ž ž

Další příspěvky o světových jazycích: