Veřejná listina (aktuální pro 2024)

Legislativa České republiky rozeznává dva druhy listin: veřejné listiny a soukromé listiny, tj. všechny ostatní listiny. Sepisování veřejných listin je hlavní činností notáře, čímž přispívá k právní jistotě zásadních oblastí lidské činnosti. Co je veřejná listina a jaké dokumenty jsou veřejnými listinami?

Co je veřejná listina?

Veřejná listina je listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon. Veřejnou listinu dále definuje Nový občanský zákoník v zákonu č. 89/2012 Sb. (§ 567).

U takové listiny se v soudním či správním řízení předpokládá její pravdivost a autenticita, je vyňata z ochrany autorského práva a její pozměňování nebo padělání je u nás považováno za trestný čin.

Zjednodušeně řečeno, veřejnými listinami jsou ty listiny, které nemůžeme vzít a dle libosti nakopírovat na domácí tiskárně. U těchto listin je třeba ověřená kopie. Neověřenou kopii veřejné listiny nelze považovat za oficiální dokument. V případě překladu do jiného jazyka je tedy nutné zajistit úředně ověřený (soudní) překlad.

 veřejná listina

Veřejné listiny vydané orgány veřejné moci

Do této skupiny patří listiny vydané státními orgány, a to např.:

 • protokoly,
 • úřední potvrzení,
 • rozhodnutí orgánů,
 • rozhodnutí, osvědčení či potvrzení vydané orgány státní správy – průkazy, rodné listy, licence, koncese apod.

 Jedná se tedy o ty dokumenty, které vydává stát či jednotlivé správní celky. Takové listiny jsou označeny kulatým razítkem s malým státním znakem.

Veřejné listiny podle speciálních zákonů

Do druhé skupiny patří ty listiny, které nevydávají orgány veřejné moci, ale stále jsou veřejnými listinami. Jde o listiny, jež mají oporu v zákonech. Jedná se mimo jiné např. o následující zákony:

 • notářský zákon (č. 358/1992 Sb.)
  • notářské zápisy a jejich stejnopisy,
  • listiny o ověření vydané notáři na základě zákona,
 • zákon o informačních systémech veřejné správy (365/2000 Sb.)
  • listinné výpisy a ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy,
 • školský zákon (561/2004 Sb.)
  • vysvědčení, diplomy, výuční listy.

Mezinárodní platnost veřejných listin

Výše vypsané definice stanovuje nás zákon, dá se tedy předpokládat, že v cizině to bude platit jinak. Potřebujete-li tedy s nějakou u nás vystavenou veřejnou listinou operovat v zahraničí (např. s řidičským průkazem či dokladem o dosaženém vzdělání), je třeba si předem zjistit, za jakých podmínek tam bude platná.

Někdy je platná sama o sobě, může se ale také stát, že budete potřebovat některá příslušná ověření či překlad. S tímto tématem souvisí také další pojmy ze slovníku pojmů. Přečtěte si také důležité informace o apostile, superlegalizaci

Rádi vám s překladem významných listin pomůžeme. Kontaktujte nás a domluvíme podrobnosti.