Překlady knih

Málokdo dokáže číst knihy v jejich originálním jazyce, a právě od toho existují překlady knih. Tento typ překladu se velmi liší od ostatních překladatelských disciplín, proto se na něj specializuje pouze úzká skupina překladatelů. Zajímá vás, co vše překlad knihy obnáší?

Literární překlad knih

Jedním z hlavních důvodů, proč je literární překlad důležitou překladatelskou činností, je ten, aby si literární díla mohli přečíst čtenáři z celého světa a zároveň se dozvědět více informací o jiných kulturách. Dalším důvodem je samozřejmě zvýšení prodeje knihy.

Bez překladů knih by lidé nemohli získat řadu důležitých znalostí starověkých kultur ani by nemohli být obohaceni o inovativní myšlenky novodobých spisovatelů. Překlad knih je v podstatě umění samo o sobě.

Stejně jako například technické nebo právní překlady představuje i literární překlad samostatnou disciplínu, na kterou se specializuje pouze určitá skupina překladatelů. Překlad knih se neomezuje pouze na klasická díla, ale zahrnuje všechny druhy knih, včetně povídek, básní, divadelních her, cestovních průvodců a dalších literárních děl.

Co obnáší překlady knih?

Překlad knihy, na rozdíl od jiných překladů, představuje dlouhodobější záležitost, na které se podílí literární překladatel a jazykový korektor, aby mohlo vzniknou stejně kvalitní dílo jako samotný originál. Přeložený text knihy se vždy zpracovává v několika fázích. V čem se liší od ostatních typů překladů, je především jeho estetická komunikační funkce.

Umělecké dílo na rozdíl od informativních textů bude mít na čtenáře určitý vliv, které musí překladatel při své práci vzít v úvahu. Při čtení literárního díla publikum vnímá text se všemi jeho významy a emocemi, které vyvolává. Vytvoření takového efektu je poměrně náročný úkol.

Z toho důvodu může překlad knihy obsahovat určité odchylky od originálního vydání. Literární překlad je tedy interpretačním i tvůrčím aktem, při kterém překladatel volně reprodukuje původní ztvárnění textu. Při tomto procesu musí posoudit, které prvky textu zachovat, které posunout do popředí a které vypustit.

Jak poznat kvalitní překlad knihy?

Zlaté pravidlo, které platí pro každý kvalitní překlad, nejen u knih, je takové, že překlad by nikdy neměl působit jako překlad. Vzpomeňte si na knihu zahraničního autora, kterou jste naposledy četli. Měli jste pocit, jako by byla původně psána v češtině? Pokud ano, tak už víte, jak kvalitní překlad knihy vypadá. Jaké konkrétní aspekty ale musí kvalitní překlad knihy splňovat?

  • Přesnost: přestože literární překlad umožňuje drobné odchylky v textu od originálního díla, obsahová přesnost je velmi zásadní. Jeden italský překladatel chybně interpretoval dvacetidolarovou bankovku jako fakturu a drasticky tím změnil dějovou scénu, jíž se to týkalo.
  • Citlivost na formální aspekty textu: jedním z nejnáročnějších aspektů textu jsou stylistické prvky, jako je rytmus, dynamika textu a rým. Kromě obsahu textu je nutné prozkoumat i samotnou strukturu textu.
  • Věrnost originálu: jak jsme již zmínili výše, dobrého překladatele poznáte nejlépe podle toho, že dokáže přenést pocit originálu do překladu.
  • Zachování tónu autora: změna tónu hlasu autora, například převedením spisovné formální mluvy do ležérních vět, může významně uškodit původnímu dílu a dokonce jej znehodnotit.
  • Kreativní přístup, který spočívá ve výběru správných synonym, uměleckých figur a stylistického ladění textu, nikoli ve změně původního významu nebo obsahu originálního textu.
  • Přizpůsobení publiku: přeložený text by vždy měl být zacílený na konkrétní publikum a přizpůsobený kultuře i mentalitě země, pro kterou je překládán.

Požadavky na překladatele knih

Literární překladatel potřebuje nejen překladatelské vzdělání, ale opravdu dobrý cit pro jazyk a také hluboké znalosti literatury i kultury, o které dílo pojednává. K tomu by měl znát všechna ostatní díla daného autora a rozumět jeho stylu psaní.

Literární překladatel musí být schopen rychle přecházet z jednoho jazyka do druhého, být kreativní a zprostředkovat význam původního díla tak, aby se četl plynule a minimálně stejně dobře jako originální kniha. Dalo by se říct, že literární překladatel částečně zastává roli spisovatele, neboť vytváří zcela nové plnohodnotné dílo.

Hlavní výzva pro překladatele knih

Největší výzvou překladu knihy není správně vystihnout každé slovo a frázi v textu, ale poskytnout čtenářům stejnou senzaci ze čtení jako původní text. Literární překladatel musí být schopen umělecky analyzovat dané dílo a k tomu také chápat hlubší význam, který se skrývá za textem tak, aby zachoval styl, tón i originalitu autora.

Překladatel knih tedy zůstává věrný hlasu původního autora, ale přizpůsobuje ho cílovému publiku. Subjektivita je při překladu uměleckého díla nevyhnutelná, nicméně profesionální překladatel se pokusí zůstat co nejobjektivnější a zachová autorův záměr.

Specializace překladatele knih

Překladatel může pracovat jako nezávislý dodavatel na volné noze nebo jako zaměstnanec překladatelské agentury či samotného vydavatelství. Většina literárních překladatelů se specializuje pouze na jednoho autora, případně se vymezuje na konkrétní literární žánr.

Autorská práva při překladu knih

Dalším specifikem překladu knih, kterým se musí překladatelé řídit, je autorský zákon č. 121/200 Sb. Tento zákon pojednává o vztahu mezi překladatelem, překladatelskou agenturou, zákazníkem a samotným autorem díla. Při zveřejnění překladu autorského textu je nutné povolení samotného autora, případně držitele autorských práv.

Objednavatel překladu je tedy povinen uzavřít smlouvu jak s autorem originálního díla, tak s překladatelskou agenturou. V autorské smlouvě se uvádí, k jakým účelům bude překlad sloužit a také to, že nebudou porušována autorská práva překladu.

Překlady knih: cena

Překlady knih představují časově velmi náročný proces. Čas potřebný k literárnímu překladu je často mnohem delší, než v jakém byl vytvořen originální text. Cena za překlad tedy zpravidla odráží čas potřebný k poskytnutí překladu v té nejlepší kvalitě.

Pokud byste chtěli zjistit cenu překladu konkrétního díla, neváhejte nás kontaktovat e-mailem, a my se s vámi do 15 minut spojíme s cenovou kalkulací. Mezi naše nejčastěji požadované služby patří překlady knih z angličtiny.

Zajímavosti ze světa překladu knih

Víte, který český autor si drží prvenství v překladu knih? Je jím spisovatel Ivan Klíma, jehož knihy byly přeloženy do 31 jazyků. Pokud jste čekali jiného slavného českého autora, jako je například Michal Viewegh, pak vás nejspíš překvapí, že jeho knihy byly přeloženy „pouze“ do 21 jazyků.

Ve světě je doposud nejpřekládanější knihou samozřejmě Bible a po ní hned následuje Malý princ od Antoina de Saint Exupéryho. Tato původně francouzsky psaná kniha byla přeložena do 300 světových jazyků. Dalším hojně překládaným dílem je Pinocchio Carla Collodiho, který je k dispozici ve více než 260 jazycích.

Nejčastěji překládaným autorem ve světě je Agatha Christie, na druhém místě je Jules Verne a až za ním následuje samotný William Shakespeare. Pokud by vás zajímalo, které dílo bylo v historii přeloženo jako první, je jím slavný Epos o Gilgamešovi, původně psaný pomocí starověkého klínového písma, jež se objevilo v Mezopotámii kolem roku 2000 př.n.l.