Parafa (aktuální pro 2023)

Co je parafa?

  • Parafa je podpisovou značkou a vzniká zkrácením vašeho celého jména. Například může být počáteční písmeno vytvořeno z prvního písmene křestního jména a druhé z prvního písmene příjmení. Pokud se jmenujete například Michal Mládekparafa by mohla být vytvořena jako MM 
  • Parafa a podpis jsou ovšem odlišné věci. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že podpis je obvykle psán v plném rozsahu a zachycuje celé jméno osoby. Na druhé straně parafa jsou pouze iniciály ze jména a příjmení. Mohly by však být použity také ke stejnému účelu jakožto nástroje k podpisu, schválení a přijetí dokumentu 
  • Podpisem se míní písemné zobrazení jména osoby nebo její přezdívky. Je důležité si uvědomit, že podpisy se běžně používají u dokumentu, aby se prokázal důkaz totožnosti nebo aby byl dokument přijat a ověřen jako autentický. 

Parafování stránek

  • Parafováním označujeme dokument vlastní rukou, z čehož vyplívá, že se musí skutečně jednat o vlastnoruční parafu, kterou nelze nahradit žádným razítkem. Takto je to stanoveno zákonem. 
  • Parafou označujeme zpravidla všechny stránky dokumentu, čímž souhlasíme sjejich doslovným obsahem. Parafování stránek není povinné, nicméně se jím spolu sčíslováním stránek chráníme před rozebráním dokumentu (například dodatečným přidáním stránek). Pokud by dokument nebyl chráněn proti rozebrání, pravděpodobně by nebyl následně ani podepsán příslušnou osobou. 
  • Dokumenty předkládáme k parafování odpovědnému pracovníkovi, zpravidla podnikovému právníkovi nebo překladateli, ovšem dokument může parafovat také osoba, která dokument vyhotovila. Podpisová značka, tedy parafa, je umisťována v dokumentu vždy na levém dolním okraji každé stránky dokumentu. 

*Parafováním bývá také označován předběžný podpis státníků v rámci mezinárodní smlouvy či jiného významného dokumentu, který bude předán ke schválení a následně ke slavnostnímu podpisu. 

Přečtěte si taky další zajímavé příspěvky: