Aktuálně v souvislosti s koronavirem: Dokumenty nám můžete zaslat pouze elektronicky, poštou nebo kurýrem. Více informací

Pravidla soutěže „Soutěž pro blogery a blogerky (2020)“

 1. Organizátorem soutěže „Soutěž pro blogery a blogerky (2020)“ je společnost PRESTO – PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o., se sídlem Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 26473194, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84492 (dále jen „Organizátor“).
 2. Soutěž není žádným způsobem spravovaná, sponzorovaná, nebo propojená s Facebookem a Facebook za ni nenese zodpovědnost. Všechny otázky, komentáře nebo stížnosti týkající se soutěže musí být směřovaná na organizátora soutěže, ne na Facebook.
 3. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let anebo fyzická osoba mladší 18 let, jež bude v případě výhry v zastoupení zákonného zástupce (dále jen „soutěžící“).
 4. Soutěž probíhá od 16. 10. 2020 00:00:00 hodin do 29. 11. 2020 23:59:59 hodin.
 5. Výherce soutěže bude obeznámený o výhře po uzavření soutěže.
 6. Princip a postup soutěže:

Soutěžící musí splnit všechny podmínky ze sekce „Jak se do soutěže zapojit?“ viz https://www.presto.cz/cz/soutez-pro-blogery-a-blogerky-2020 . Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu odmítnout zapojení blogu nebo blogera do soutěže. Obdržením ceny se účastník soutěže zavazuje k tomu, že soutěžní blogový článek včetně odkazu vedoucího na “https://www.presto.cz/cz/preklady-a-prekladatelske-sluzby” po ukončení soutěže nevymaže, ale nechá ho na svém blogu trvale archivovaný. V případě smazání příspěvku bude účastník povinen vrátit částku v hodnotě ceny Organizátorovi. O výherci soutěže rozhoduje výhradně Organizátor. Výherce musí udat správnou odpověď. V případě, že bude umístěno pod příspěvkem více správných odpovědí, nemusí organizátor účastníkům soutěže odůvodnit způsob výběru výherce. Organizátor vybírá mezi soutěžícími celkem 3 výherce. Jména výherců soutěže a odkazy na jejich soutěžní články budou uveřejněna na webu Organizátora a to nejpozději do 7. 12. 2020 23:59:59 hod. Pro získání výhry musí výherci soutěže zaslat informace potřebné k předání výhry.

 1. Výhra: Účastníci soutěže mají šanci vyhrát tyto ceny:
  1. místo - poukaz do Alzy v hodnotě 3 tisíce korun,
  2. místo - poukaz do knihkupectví Martinus v hodnotě 2 tisíce korun,
  3. místo: poukaz do knihkupectví Kosmas v hodnotě tisíc korun.

Výhry přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím výhry přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím výhry vzniknout. Organizátor v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám výhrami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto výher. Organizátor neposkytuje za výhry žádnou záruku za jakost ani neposkytuje výhercům žádná práva z vadného plnění spojeného s předáním výher. Výherci přijímají výhry tak, jak stojí a leží ve smyslu § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

 1. Zapojením se do soutěže soutěžící automaticky souhlasí s pravidly soutěže.
 2. Výherce je povinen zaslat údaje nutné k předání výhry pořadateli nejpozději do 30 pracovních dní od obeznámení o výhře. Neprovede-li tak, výhra automaticky propadá ve prospěch Organizátora.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníky soutěže, kteří porušují její pravidla nebo kteří jsou podezření z jejich porušování.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže podle svého uvážení i v průběhu soutěže.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit soutěž kdykoliv bez udání důvodů.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v pravidlech jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty bez udání důvodů.
 7. Na výhru nevzniká právní nárok. Účastník soutěže uděluje vstupem do soutěže Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho Organizátor soutěže odstraní. Organizátor je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze Organizátora. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat Organizátora o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat Organizátora o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li Organizátor žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.